top of page

Hållbara byggprojekt med rätt kvalitet

Vi arbetar 

kontinuerligt för hållbara byggprojekt

Som BKMA-certifierad leverantör arbetar vi kontinuerligt för en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. 

 

BKMA rekommenderar kunder att anlita företag som innehar certifiering eller genomgår certifieringsprocessen för att vara säker på att få en bra produkt. Att enbart vara ansluten till BKMA är inte tillräckligt.

När det gäller kvalitet, miljö och hållbarhet jobbar vi kontinuerligt med att identifiera vilka miljöpåverkande delar vi har i verksamheten och vad vi behöver åtgärda för att vi ska bygga hållbara projekt. Vi arbetar aktivt med mål och handlingsplaner för att uppfylla våra mål och minimera vår miljöpåverkan.

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och kör därför våra bilar på HVO100 diesel som är ett fossilfritt och förnybart drivmedel. 

IE2A7643.jpg

Vår miljöpolicy 

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka hållbart till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.
Konkret innebär policyn:

 • Att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och som inte påverkar miljön negativt på kort och lång sikt. 

 • Att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav. 

 • Att vi miljöanpassar verksamheten i alla led. 

 • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylls. 

 • Att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett hållbart byggande.

 • Våra fokusområden i verksamheten är; Transporter, avfallshantering samt etableringar.

Fästpunkt 1

Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy här på ESBAB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid.


Konkret innebär policyn:

 • Att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och att kvaliteten ligger i nivå med den som kunden efterfrågar. 

 • Att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens. 

 • Att vårt kvalitetsledningssystem omfattar byggentreprenad, stödfunktioner och ledning. 

 • Att systematisk egenkontroll och förbättring sker.

Fästpunkt 2

Vår arbetsmiljöpolicy

ESBAB ska verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats.

För att uppnå detta skall ESBAB

 • förvissa sig om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktig i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.

 • hålla sig à jour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs.

 • förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro behålls inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats.

 • ta tillvara de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.

 • vara en drog- och rökfri arbetsplats. Ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön.

Fästpunkt 3
bottom of page